Udhëzues për ofruesit e interesuar që të aplikojnë për akreditim për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP)