Diskutim publik për Udhëzimin Administrativ për shfuqizimin e UA-së për vlëfshmërinë e programeve studimore të BPrAL

Instituti EdGuard organizon diskutim publik për Udhëzimin Administrativ që shfuqizon Udhëzimin Administrativ për Vlefshmërinë e Programeve Studimore të Bartësve Privat të Arsimit të Lartë (BPrAL) të hartuar në vitin 2017.

Për arsye të pandemisë, diskutimi edhe kësaj here organizohet online përmes platformës Zoom.

Ky Udhëzim administrativ ka për qëllim shfuqizimin e Udhëzimit administrativ nr. 02/2017 të dt. 16.02.2017 për Vlerësimin e Programeve Studimore të Bartësve Privat të Arsimit të Lartë (BPrAL).

Të gjithë të interesuarit për të qenë pjesëmarrës në debatin publik të organizuar nga EdGuard mund të qasen nëpërmjet linkut të mëposhtëm:

Zoom link: https://zoom.us/j/95646634673?pwd=OWRZaGdubGZnWklNYmNRbXllaURhZz09

ID Meeting: 956 4663 4673

Zoom password: 123123

Koha: 5 gusht 2021 nga ora 14:00

Udhëzimi Administrativ: https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?
ConsultationID=41141&Language=al&fbclid=IwAR1gmsGVl6YV_Vz_CnZx