Publikimet

EdGuard InstituteApr 21, 2022
Udhëzues për ekspertët të cilët vlerësojnë Institucionet për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak gjatë procesit të akreditimit
EdGuard InstituteApr 21, 2022
Udhëzues për ofruesit e interesuar që të aplikojnë për akreditim për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP)
EdGuard InstituteApr 21, 2022
Udhëzues i Punës së Inkubatorëve
EdGuard InstituteApr 21, 2022
Plani i Biznesit për Inkubatorët në Shkollat Profesionale
EdGuard InstituteNov 18, 2021
Ristrukturimi i shkollave
EdGuard InstituteApr 29, 2021
Identifikimi i nevojave të koordinatorëve të cilësisë me fokus arsimin parafillor (Raport)