Instituti për Studime të Edukimit

Institute for Education Studies

Arsyeshmëria e mbylljes së shkollave

Takimi publik për Udhëzimin Administrativ për themelimin e Këshillave të Nxënësve

Diskutim publik për themelimin dhe funksionalizimin e Këshillit të Nxënësve

Vazhdon implementimi i projektit “Essilor Vision for Life”

Takimi i fokus grupit për identifikimin e nevojave të koordinatorëve të sigurimit të cilësisë

EdGuard merr pjesë në takimin e KEPSHT

Reagim për rezultatet e testit TIMSS 2019

Mësimi në pandemi

Reagim për të gjeturat mbi arsimin në Kosovë të Raportit Komisionit Evropian të vitit 2020

EdGuard mirëpret votimin e Konventës së Stambollit