Misioni

EdGuard është institut hulumtues i pavarur, i paanshëm dhe i bazuar në fakte që synon promovimin e arsimit me cilësi të larta për të gjithë të rinjtë në të gjitha nivelet pavarësisht prejardhjes shoqërore dhe etnike.

Që nga fillimi, qëllimi i EdGuard ka qenë ofrimi i hulumtimeve dhe avokimit që formësojnë në mënyrë domethënëse sektorin e arsimit në vendin tonë. Jo vetëm për disa hisedarë, por për të gjithë.