Lansimi i komponentëve të Studimeve Gjurmuese të Projektit “ESVET PRO” të përkrahur nga Zyra e BE-së në Kosovë

Studimet Gjurmuese paraqesin reformë jetike për ndërlidhje të tregut të punës me shkollimin profesional.


Përmes studimeve gjurmuese institucionet do të përditësohen për rrugëtimin e nxënësve pas diplomimit.

Instituti EdGuard është i përkushtuar që Studimet Gjurmuese të institucionalizohen – përmes legjislacionit – si praktikë e vazhdueshme që shërben me evidencë për nevojën e tregut të punës.

English

Today EdGuard Institute together with LuxDev – Luxembourg Development Cooperation Agency launched the Tracer Studies component of the ESVET PRO project, supported from the European Union Kosovo.

Tracers Studies present a crucial reform for the alignment of the market with professional education. Through tracers’ studies, institutions will be updated on the journey of students after graduation.

EdGuard institute is committed to institutionalizing Tracers studies – through legislation – as a continuous practice that serves with evidence on the market needs.