EdGuard

Instituti EdGuard është themeluar në vitin 2015 me synim të formësimit të debateve mbi politikat arsimore nëpërmjet hulumtimit të bazuar në fakte. Organizata jonë është themeluar nga individë që dëshirojnë të nxisin një debat të gjallë që ndikon sistemin për të mirë. Pavarësia editoriale dhe cilësia e punës sonë mbikëqyret nga Bordi Këshilldhënës, i cili zhvillon një proces vlerësues për të gjitha projektet kryesore të EdGuard.
EdGuard është organizatë lokale joqeveritare dhe e regjistruar.

Fushat e ekspertizës

Rinor Qehaja

Drejtor Ekzekutiv

Sead Hoxha

Menaxher për sigurim të cilësisë