Instituti për Studime të Edukimit

Institute for Education Studies

Reth nesh

Organizata

Instituti EdGuard është themeluar në vitin 2019 me synim të formësimit të debateve mbi politikat arsimore nëpërmjet hulumtimit të bazuar në fakte. Organizata jonë është themeluar nga individë që dëshirojnë të nxisin një debat të gjallë që ndikon sistemin për të mirë. 

Pavarësia editoriale dhe cilësia e punës sonë mbikëqyret nga Bordi Këshilldhënës, i cili zhvillon një proces vlerësues për të gjitha projektet kryesore të EdGuard. Anëtarët e Bordit janë: Sir Richard Pring, Simone Litscher, Alice Oancea, Liridon Maliqi dhe Indire Huruglica.  

EdGuard është organizatë lokale joqeveritare dhe e regjistruar. 

Misioni

EdGuard është institut hulumtues i pavarur, i paanshëm dhe i bazuar në fakte që synon promovimin e arsimit me cilësi të larta për të gjithë të rinjtë në të gjitha nivelet pavarësisht prejardhjes shoqërore dhe etnike.

Që nga fillimi, qëllimi i EdGuard ka qenë ofrimi i hulumtimeve dhe avokimit që formësojnë në mënyrë domethënëse sektorin e arsimit në vendin tonë. Jo vetëm për disa hisedarë, por për të gjithë.

Zotimet

Ne synojmë të nxisim arsimimin e klasit botëror me parimet e mëposhtme: 

Ekselencë në hulumtime. Sigurohemi që të gjithë të kenë qasje dhe t’i shfrytëzojnë raportet tona hulumtuese me cilësi të lartë. 

Para së gjithash studentët dhe të rinjtë. Çdo i ri ka të ketë qasje në arsim cilësor duke arritur maksimumin e aftësive të tij/saj, pavarësisht nga vendndodhja, arritjeve paraparake dhe prejardhjes.

Ndikim, jo vetëm aktivitete. Rezultate gjithëpërfshirëse mirë të matura dhe fuqizim i hisedarëve për të përcaktuar si të arrijnë ato në një periudhë afatgjatë nëpërmjet zgjidhjeve lokale inovative.

Reagues ndaj nevojave. Sigurohemi që institucionet t’i përgjigjen ndryshimit të nevojave në sistemin arsimor.

Fushat e ekspertizës

Arsimi para universitar. Hulumtim, mësimdhënie dhe mësimnxënie për fëmijtë në vitet e para dhe në arsimin primar dhe sekondar.

Rekrutimi i mësimdhënësve. Shqyrtim të procesit të rekrutimit të mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave në shkollat mesme të ulët dhe të lartë.

Kualifikim profesional: Hulumtime, mësime dhe trajnime për të rinjtë dhe të rriturit për VET, praktikat e mësimit, trajnime dhe arsimim  të mëtejshëm.

Arsimi i lartë. Hulumtim, mësimdhënie dhe mësimnxënie për të rinjtë dhe të rriturit në arsimin e lartë.

Kurrikula, kultura dhe dija. Vlerësimi i marrëdhënies mes dijes, mësimit dhe kulturës në mjediset arsimore.

Hulumtimet lungitudinale dhe shoqërore. Studimi i ndikimit afatgjatë të arsimit dhe aftësive në rezultatet e punësimit, shëndetësore, shoqërore dhe të tjera përmes hulumtimit statistikor dhe sasior.  

Organizimi dhe përmirësimi i mësimnxënies. Hulumtimi i faktorëve që shpien në përmirësime të prekshme në mësimnxënie duke marrë parasysh rrethanat më të gjëra shoqërore, kulturore dhe historike.

Projektet

Instituti EdGuard angazhohet mesatarisht në 15 projekte çdo vit. Ne synojmë të jemi transparent rreth financimit, i cili dallon pak nga viti në vit. Deri tani shpenzimet tona sillen përgjithësisht rreth një qind mijëra eurove në vit.

Donatorët kryesor të EdGuard përfshijnë SOROS, Sëiss Contact, DANIDA, US Embassy, Austrian Embassy etc.

Partnerët

EdGuard punon ngushtë me:

· Agjencitë nacionale dhe lokale

· Autoritetet lokale

· Profesionistë që punojnë në shkolla dhe në institucione të arsimit të lartë dhe shërbime sociale për fëmijë.

 Partnerët ndërkombëtar përfshijnë:

· Oxford University, Education Department, UK

· Cambridge University, Education Department, UK

· HEPI Institute, UK.

Monday 09:00 AM to 16:00
Tuesday 09:00 AM to 16:00
Wednesday 09:00 AM to 16:00
Thursday 09:00 AM to 16:00
Friday 09:00 AM to 16:00